Terms of service

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO „DABOTI“ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS
 
 1. SĄVOKOS
  • MB „Kokybiškai ir laiku“ (toliau – Daboti arba Pardavėjas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 305864158, buveinės registracijos adresas: V. Nagevičiaus g. 3, 08237 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
  • Pirkėjas– asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve.
  • Parduotuvė– elektroninė Daboti parduotuvė, pasiekiama adresu daboti.lt.
  • Pirkimo-pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės pirkimo-pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis.
  • Taisyklės– šios nuotolinės prekių pirkimo–pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.
 
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas Parduotuvėje.
  • Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje.
  • Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos. 
   Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.
  • Aktualią Taisyklių versiją galite peržiūrėti čia.
   Toliau Taisyklėse sąvoka „prekės“ apima ir prekes, ir paslaugas, nebent aiškiai nurodyta ar iš konteksto akivaizdu kitaip.
 
 1. PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
  • Pirkėjas prisijungęs prie Parduotuvės automatiniu būdu yra informuojamas apie Slapukų naudojimą svetainėje, taip pat jam yra suteikiama galimybė susipažinti su Privatumo bei Slapukų politikomis. Po pirkėjo informavimo apie naudojamus slapukus bei Privatumo ir Slapukų politikas laikoma, kad jis susipažino su Privatumo ir Slapukų politikomis bei su jomis sutinka.
  • Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą. 
   Parduotuvėje: (i) pateikia užsakymą bei suformuoja prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų ir nurodo prekių pristatymo adresą arba prekių atsiėmimo būdą, (ii) suipažinęs su Taisyklėmis, Privatumo politika bei Grąžinimo politika pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka užsakymą (iii) Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir / ar atsiųsdamas užsakymo informaciją bei patvirtinimo pranešimą (el. paštu ir / ar telefonu) ir / ar sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, Privatumo ar Grąžinimo politikai jis negali užsakyti prekių.
  • Iki sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas ir pan.
   Pirkimo–pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.
  • Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis, Pirkėjas, Pardavėjo nuomone, atlieka didmeninius pirkimus ir / ar dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui.Didmeniniais pirkimais Pardavėjo nuožiūra gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai, prekės užsakinėjamos neįprastai dažnai, taip pat vadovaujantis kitais kriterijais, leidžiančiais Pardavėjui manyti, kad prekės užsakomos ne vartojimo tikslais.
 
 1. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  • Pirkėjas turi teisę:
   • pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, Privatumo bei Grąžinimo politikų kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;
   • atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka;
   • grąžinti ir / ar pakeisti nekokybiškas ir / ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis;
   • į kitas Taisyklėse, Privatumo bei Grąžinimo politikose ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
  • Pirkėjas įsipareigoja:
   • sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes;
   • priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;
   • patikrinti, ar įsigyta prekė yra kokybiška, ir informuoti Pardavėją (tel. +370 624 05 460  arba el. paštu: lukas.borusevicius@daboti.lt) apie pastebėtus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu;
   • pasirinkęs prekių atsiėmimo būdą „Asmeninis atsiėmimas“, sutarus su Pardavėju atsiėmimo datą ir laiką, nedelsdamas atsiimti prekes bei;
    pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą ar kitas Pardavėjo siūlomas paslaugas, sudaryti sąlygas jas teikti, taip pat tinkamai atsiskaityti už tokias paslaugas;
   • apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Pirkėjui;
    nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo prekių užsakymo metu nurodyti prekių pristatymo duomenys;
   • nenaudoti Parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve;
   • laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 1. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  • Pardavėjas turi teisę:
   • be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir / ar pažeidžia savo pareigas; Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;
   • riboti ar uždrausti didmeninius pirkimus;
   • laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui; Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;
   • pakeisti Taisykles, Privatumo bei Slapukų politikas, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir / ar bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.
  • Pardavėjas įsipareigoja:
   • gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/ar Parduotuvės Privatumo politikoje nustatytus atvejus;
   • negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už trūkstamą prekę arba už visą užsakymą Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.
 
 1. PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMAS
  • Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių. 
  • Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos.
  • Prekes Parduotuvėje įsigyti galima tik atlikus išankstinį mokėjimą. Perkant prekes Parduotuvėje atsiskaityti galima Parduotuvėje nurodytais būdais arba kitais būdais susitarus su Pardavėju.
  • Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, sąskaita faktūra, Pirkėjui pateikiami automatiškai, Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.
  • Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Parduotuvėje, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą.
 
 1. PREKIŲ PRISTATYMAS
  • Prekės pristatomos Lietuvoje, į Europos sąjungos bei kitas pasaulio šalis į kurias siunčia Pardavėjo pasirinktos Prekių pristatymo paslaugas teikiančios trečiosios šal Galimi prekių pristatymo Pirkėjui būdai yra nurodomi Pirkėjui Parduotuvėje suformavus prekių krepšelį ir nurodžius pristatymo adresą.
  • Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Prekių pristatymo kainos yra nurodomos suformavus prekių krepšelį ir automatiniu būdu apskaičiuojamos pagal prekių krepšelio svorį, dydį, pristatymo būdą bei adresą.
  • Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymo paslaugą, prekių pristatymo kaina yra parodoma užsakymo pabaigoje, prieš pasirenkant mokėjimo būdą ir / ar atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už prekes.
  • Prekės Pirkėjams išsiunčiamos per 2 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Apie tikslią prekių pristatymo datą ir laiką Pirkėjas  informuojamas Prekių pristatymo paslaugas teikiančios trečiosios šalies numatytu būdu, pirkėjo nurodytais kontaktais.
  • Pirkėjas individualiai arba bendrai gali būti informuojamas ir apie kitokį prekių pristatymo laiką.
  • Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per Taisyklėse ir / ar kitur Parduotuvėje nurodytus, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus prekių pristatymo terminus. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
  • Užsakydamas prekių pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo nurodyti tikslių prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei el. pašto adresą.
  • Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  • Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 
 1. PREKIŲ ATSIĖMIMAS, SAUGOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
  • Jei Pirkėjas neužsako prekių pristatymo paslaugos, užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiimti nemokamai Parduotuvėje nurodytu adresu.
  • Paruošus prekes atsiėmimui, Pirkėjas gauna patvirtinimo pranešimą apie paruoštą užsakymą ir apie galimybę atsiimti prekes prieš tai Parduotuvėje nurodytais kontaktais susisiekęs su Pardavėju ir sutarus atsiėmimo datą ir laiką.
  • Pirkėjas, atvykęs atsiimti prekių privalo pateikti prekių užsakymo informaciją/ patvirtinimo pranešimą, Pardavėjo elektroninėmis ryšio priemonėmis persiųstą Pirkėjui. Pirkėjui nepateikus šių duomenų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti Pirkėjui išduoti prekes.
  • Užsakytas prekes Pirkėjas privalo atsiimti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika)  dienų po to, kai Pardavėjas elektroninėmis ryšio priemonėmis informavo Pirkėją apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes, nebent Pirkėjas su Pardavėju susitarė kitaip.
  • Pirkėjui atsiėmus prekes, laikoma, kad jos buvo perduotos (pristatytos) Pirkėjui.
  • Pirkėjui neatsiėmus prekių per 14 dienų nuo informavimo apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes. Pirkėjo užsakymas gali būti atšaukiamas ir Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus, per 5 (penkias) darbo dienas.
 
 1. PREKIŲ KOKYBĖ
  • Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  • Parduotuvėje esančių prekių nuotraukos savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
  • Esant nekokybiškai prekei, bendru sutarimu Pirkėjas turi teisę pasilikti prekę su defektais bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos.
 
 1. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS
  • Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties Lietuvoje per 14 (keturiolika) dienų, o Europos Sąjungoje ir kitose šalyse per 30 dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos, arba  jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo paskutinės prekės pristatymo gavimo dienos atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos Pirkimo–pardavimo sutarties, išskyrus sutartis, nurodytas Civilinio kodekso 6.22810 2 d.
  • Pirkėjas sutarties gali atsisakyti pristatydamas prekę Pardavėjo nurodytu adresu arba elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu ir pan.), elektroniniu paštu lukas.borusevicius@daboti.lt atsiųsdamas Pardavėjui pranešimą apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą. Iš Pirkėjo pranešimo turi būti aiškus Pirkėjo ketinimas atsisakyti sutarties. Pirkėjas taip pat turi pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą, kvitą ir pan.), pristatydamas šį dokumentą į Prekių išdavimo vietą arba atsiųsdamas jo kopiją kartu su pranešimu dėl sutarties atsisakymo, iš kurio būtų aišku, kad jis prekes įsigijo iš Pardavėjo. Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų prekių atžvilgiu, tiek vienos ar kelių prekių atžvilgiu.
  • Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui nurodo kitaip.
   Prekės gali būti grąžinamos Pardavėjo nurodytu adresu arba Pirkėjas gali grąžinti prekes per savo pasirinktus tarpininkus (paštu, kurjerius). Visos su prekės keitimu ar grąžinimu susijusios išlaidos apmokamos paties Pirkėjo.
  • Grąžinant prekes per tarpininkus siuntos privalo būti registruotos. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui elektroniniu paštu: lukas.borusevicius@daboti.lt ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.
  • Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui.
  • Pirkėjas grąžindamas prekes nurodo savo asmeninės banko sąskaitos rekvizitus į kurią jam būtų grąžinami pinigai už grąžintas prekes.
  • Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).
  • Kitais, nei sutarties atsisakymas, atvejais, Pirkėjas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, Prekes grąžinti gali Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Dalis kokybiškų prekių, tokių kaip elektrotechnikos prietaisai, higienos prekės, taip pat tinkamai suteiktos paslaugos, negali būti grąžinamos. Tokių prekių sąrašas yra nurodytas LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22d. nutarime Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
  • Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
   • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, kuri nėra praradusi prekinės išvaizdos;
   • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
   • prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
   • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią sąskaitą faktūrą, ir pateikti laisvos formos prekių grąžinimo prašymą;
   • prieš grąžindamas ar keisdamas nekokybiškas prekes, taip pat tais atvejais, kai kokybiškos prekės grąžinamos ne dėl sutarties atsisakymo Pirkėjas su Pardavėju jo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu (tel. +370 624 05 460 arba el. paštu lukas.borusevicius@daboti.lt) ir suderina prekių grąžinimo ar keitimo sąlygas taip pat.
   • Nekokybiškas prekes Pirkėjas gali grąžinti Pardavėjo nurodytu adresu.
   • Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir / ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.
   • Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
 
 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
  • Pirkėjas atsako už duomenų pateikiant prekių užsakymą teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
  • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir / ar Pirkimo–pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  • Pardavėjas atsako už Parduotuvės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.
  • Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.
   Pardavėjas neatsako už Pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.
 
 1. INFORMACIJOS TEIKIMAS
  • Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Ši laikoma gauta Pirkėjo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
  • Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
  • Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais, taip pat Parduotuvės skyriuje „Susisiekime“ nurodytais kontaktiniais adresais.
 
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
  • Taisyklėms ir Pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
  • Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
   Pirkėjas-vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.
 
Šios taisyklės atnaujintos 2021 m. rugsėjo 13 d.