Privacy policy

DABOTI ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

MB „Kokybiškai ir laiku“ (toliau - Daboti) yra šioje įmonėje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

KĄ APIBRĖŽIA ŠI DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA?

Ši duomenų apsaugos politika (toliau – Politika) nustato Daboti asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisėtumo sąlygas, Daboti tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo tikslus, duomenų subjektų teisų įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus. Ši Politika yra taikoma bet kokiai asmeninei informacijai, kurią mums suteikiate ir bet kokiai asmeninei informacijai, kurią Daboti gauna iš kitų šaltinių. Ši Politika nėra sutartis ir nė vienai iš šalių nesukuria teisių ir pareigų, išskyrus numatytas asmens duomenų apsaugą reguliuojančiuose teisės aktuose.

KAS ATSAKINGAS UŽ JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Mažoji bendrija „Kokybiškai ir laiku“, įmonės kodas 305864158, adresas V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius, telefono numeris +370 624 05460, el. paštas lukas.borusevicius@daboti.lt. Daboti yra atsakinga už Jūsų asmeninę informaciją (ir duomenų apsaugos teisės aktų atžvilgiu yra duomenų valdytojas), kurią renkame iš Jūsų ar apie Jus. www.daboti.lt (toliau – Daboti.lt) svetainėje vykdo internetinės parduotuvės veiklą. Daboti.lt internetinėje parduotuvėje mes parduodame prekes ir rūpinamės šių prekių pristatymu Jums.

KADA RENKAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Jūsų asmeninę informaciją renkame šiais atvejais:

 • Kai iš mūsų perkate ar užsisakote prekes;
 • Kai naudojatės mūsų interneto svetainę Daboti.lt;
 • Kai kreipiatės į mus su skundu ar paklausimu;
 • Kai susisiekiate su mumis socialiniuose tinkluose.

KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKAME?

Kai kreipiatės norėdami užsakyti mūsų prekes, mes prašome, kad pateiktumėte tikslią ir būtiną informaciją, reikalingą įvykdyti Jūsų užsakymą. Kai pateikiate savo asmeninę informaciją mums, mes ją naudojame tikslais, nurodytais duomenų gavimo metu arba tikslais, kurie akivaizdūs, atsižvelgiant į duomenų rinkimo kontekstą, pavyzdžiui teikiant prekių užsakymą, užsisakant prekių pristatymo paslaugą.

Teikdami aukščiau nurodytas paslaugas savo klientams, galime rinkti asmeninę informaciją, tokią kaip:

 • Kontaktiniai duomenys, pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, pristatymo adresas, pašto kodas, telefono numeris.
 • Pageidavimai bendravimui, pvz., informacija apie tai, kokius naujienlaiškius norite gauti.

Daugiau informacijos apie tai, kokią informaciją renkame kiekvienos mūsų teikiamos paslaugos atveju, taip pat informacija apie duomenų rinkimo tikslą ir teisinį pagrindą, pateikta žemiau.

Mes nerenkame jokių ypatingų asmens duomenų. Ypatingi asmens duomenys apima duomenis, susijusius su rasine ar etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais ar filosofiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu.

Jeigu mums teikiate asmeninę informaciją apie kitus asmenis, tokius kaip Jūsų darbuotojams priklausomus asmens duomenis, Jūs privalote gauti jų sutikimą prieš teikdami šią informaciją mums.

Klientų asmens duomenys prekių pardavimo ir pristatymo administravimo tikslais yra saugomi 10 (dešimt) metų ir laikotarpį iki ateinančios sausio 31 dienos, po Jūsų paskutinio užsakymo Daboti įvykdymo, išskyrus atvejus, kai tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.

RENKAME KONTAKTINIUS ASMENS DUOMENIS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Daboti siekdami Jus informuoti apie naujienas ir kitą informaciją apie Daboti teikiamas paslaugas, pasiūlymus, renginius ir pan. tvarkome Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu.

Daboti tvarko Jūsų kontaktinius asmens duomenis teisėto intereso ir (ar) Jūsų sutikimo pagrindu. Šiuos duomenis mes tvarkome jei sudarydami sutartį su Daboti Jūs aiškiai išreiškėte sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo arba savo noru mūsų svetainėje pasirinkote gauti naujienlaikraščius.

Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą, Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai nurodytu el. paštu ar kitais būdais, nurodytais šioje Privatumo politikoje.

Esant Jūsų sutikimui, Daboti Jūsų asmens duomenis saugo 5 (penkerius) metus po Jūsų sutikimo gavimo ir laikotarpį iki ateinančios sausio 31 dienos. Tuo atveju, jei Daboti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko teisėto intereso pagrindu, Jūsų asmens duomenys yra saugomi atlygintinų paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

ASMENS DUOMENYS, KURIE PATEIKIAMI SKUNDU AR PAKLAUSIMU

Daboti tvarko asmens duomenis, kurie yra pateikiami kartu su asmenų skundais ar paklausimais. Šie asmens duomenys yra tvarkomi skundų ar paklausimų administravimo tikslais.

KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

Daboti tvarko Interneto svetainės Daboti.lt lankytojų IP adresus bei lankymosi duomenis. Jums apsilankius Daboti.lt svetainėje mes, Jūsų sutikimo pagrindu, mes renkame duomenis apie Jūsų veiksmus lankantis mūsų svetainėje. Daugiau informacijos apie šių duomenų tvarkymą rasite mūsų Slapukų politikoje.

AR MES ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ?

Mes galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją, jeigu: (i) to reikalauja įstatymai, taisyklės, įsakymai, standartai ar kiti teisėti teisiniai reikalavimai; (ii) atsakant į valstybės institucijų oficialias užklausas ar reikalavimus; (iii) kai manome, jog atskleidimas yra būtinas užkirsti kelią finansinei ar kitokiai žalai; (iv) tiriant neteisėtus veiksmus; ar (v) perleidžiant visą arba dalį mūsų verslo. Atskleidimas taip pat gali būti reikalingas vykdant įmonės auditą ar tiriant skundus bei pavojų saugumui.

KOKIAS SAUGUMO PRIEMONES NAUDOJAME TVARKANT JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ?

Jūsų asmeninės informacijos saugumas mums yra labai svarbus, todėl mes įgyvendinome technines ir organizacines priemones skirtas apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ir sunaikinimo. Tik tinkamai autorizuoti asmenys turi prieigą prie Jūsų asmeninės informacijos, ir šie asmenys yra tinkamai informuoti kaip užtikrinti asmenines informacijos saugumą. Mūsų paslaugų teikėjai ir verslo partneriai yra įpareigoti užtikrinti asmeninės informacijos konfidencialumą ir nenaudoti šios informacijos kitaip negu numatyta.

KOKIUS VEIKSMUS GALITE ATLIKTI SU SAVO ASMENINE INFORMACIJA?

Jūs turite galimybę pasinaudoti žemiau išvardintomis duomenų subjekto teisėmis. Tam tikrais atvejais šių teisių įgyvendinimas gali būti ribojamas arba galime atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą, pvz., kai Jūsų prašymas prieštarauja teisiniam reguliavimui.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Mus dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

 1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 2. Teisę susipažinti su duomenimis;
 3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
 4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 6. Teisę į duomenų perkeliamumą;
 7. Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

Šiomis teisėmis galite pasinaudoti susisiekę su mumis šioje Politikoje pateiktais kontaktais. Kiek įmanoma, mes visada stengiamės kuo greičiau atsakyti į prašymus ir užklausas arba informuoti apie poreikį pateikti papildomą informaciją.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jeigu turite pageidavimų, nusiskundimų ar kitų klausimų, maloniai prašome kreiptis į mus el. paštu lukas.borusevicius@daboti.lt arba telefonu nr. +370 624 05460.

Jūs taip pat turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštu ada@ada.lt.

PAKEITIMAI

Ši Politika kartais gali būti keičiama. Atlikus pakeitimus, naujausia Politikos versija bus patalpinta mūsų svetainėje www.daboti.lt ir bus atnaujinta paskutinio pakeitimo data. Mes rekomenduojame reguliariai perskaityti šią Politiką, kad būtumėte susipažinę su naujausia asmeninės informacijos tvarkymo praktika.

Politika paskutinį kartą atnaujinta 2021-09-13